Rekreációs és Regenerációs Egyesület
 Etikai Kódexe

 

A Rekreációs és Regenerációs Egyesület (nyilvántartási szám: 01-02-0017757, adószám: 19316530-1-13, székhelye: 2095 Pilisszántó, Nyúl utca 8.) Etikai Kódexe az alapvető erkölcsi követelmények megfogalmazásával kinyilatkoztatja tagjai és a társadalom más résztvevői számára a regenerációs- (illetve rehabilitációs-), valamint a rekreációs szakemberek a vendégekkel, sportolókkal kapcsolatos, illetve más egyesületek tagjaival szemben elvárt és követendő etikus magatartás szabályait.

 

Az Etikai Kódex célja, hogy az Egyesület minden tagja megismerje az Egyesület működésének határait, mely

„A nil nocere” egy latin kifejezés, aminek szó szerinti jelentése "ne árts!", ami egy alapvető orvosi intelem.”

„A tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméje. A sport egyik legnemesebb tényezője.”

 

Az Etikai Kódex célja továbbá, hogy segítse az Egyesület regenerációs- és rekreációs szakembereit, hogy munkájukat megbecsülten, eredményesen, sikeresen és az alapvető emberi jogok betartásával, egymás tiszteletével végezzék.

Az Etikai Kódexben szereplő szabályok megszegése etikai vétség, mely esetén annak elkövetőjével szemben az Egyesület Etikai Bizottsága az ügy kivizsgálását, etikai eljárás lefolytatását, felelősségre vonást kezdeményez és hajt végre.

 

Általános irányelvek

Az Etikai Kódex a Rekreációs és Regenerációs Egyesület értékrendjét rögzíti.

A viselkedési szabályok elsősorban a tagokra vonatkoznak, de kötelezően betartandók az Egyesület által üzemeltetett weboldalak látogatóinak és az Egyesület által megrendezett események látogatóinak egyaránt.

 

Etikai szabályok regenerációs szakemberek számára

 

Ř  Az Egyesület minden regenerációs szakembere tiszteletben kell, hogy tartsa az emberi jogokat!

Ř  Tisztaság, rend, higiénia és jó hőmérséklet legyen a kezelőhelységben!  

Ř  A regenerációs szakember ápolt, képzett és jó modorú legyen!

Ř  Vegye komolyan a beteg panaszát!

Ř  Empatikusan próbáljuk megérteni a problémáját!

Ř  Ne tegyünk bántó megjegyzéseket!

Ř  Bíztassa a beteget!

Ř  Ne bírálja az orvosokat!

Ř  Ne ajánljon új gyógymódokat!

Ř  Csak a beteg engedélyével lehet más személy is jelen!

Ř  Ne sértsük a szemérem érzetet!

Ř  A helyzetével ne éljen vissza a masszőr!

Ř  A regenerációs szakemberek munkájukat mindenkor hivatásként, felelősségtudattal végezzék!

Ř  Nem vehet részt kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmódban.

Ř  A regenerációs szakember az Egyesület által működtetett felületein sem tehet közzé szexuális szolgáltatásra vonatkozó utalást, sem felkérést, vagy hirdetést!

Ř  A regenerációs szakember a páciensével kapcsolatban tudomására jutott egészségügyi és személyes információkat köteles titokban tartani!

Ř  Az Egyesület erkölcsi követelménye, hogy a regenerációs szakemberek rendszeres ön-és továbbképzések keretében tudásukat folyamatosan fejlesszék!

Ř  A regenerációs szakember munkája során nélkülözhetetlen a folyamatos konzultáció a többi egészségügyi-, rehabilitációs-, regenerációs- és rekreációs szakemberrel (edzőtermi kezelés esetén) páciensek, illetve a sportolók fejlődése érdekében!

Ř  A regenerációs szakemberek az Egyesület felületein hiteles, valós tartalmakat tegyenek közzé és a tartalmakat tartsák naprakészen!

 

Etikai szabályok az rekreációs szakemberek számára

 

Ř  Minden rekreációs szakember tiszteletben kell, hogy tartsa az emberi jogokat, tudatában annak, hogy a sportolók számára példakép, viselkedése a gyermekek számára minta értékű!

Ř  Munkájukat mindenkor hivatásként, felelősségtudattal végezzék!

Ř  Nem vehet részt kegyetlen, embertelen, vagy megalázó bánásmódban!

Ř  A sportolóval szemben nem alkalmazhat fenyegetést, kényszert, kivéve rendkívüli helyzet esetén, a testi épség védelme, életmentés érdekében!

Ř  Az edzések, foglalkozások során az edzőnek az igazságosság, egyenlő elbánás és a méltányosság elvét kell követnie, el kell kerülni a hátrányos megkülönböztetés minden formáját!

Ř  Nem megengedett a sportolóval szemben mások előtt kioktató, lekicsinylő hangnem, durva szavak használata, káromkodás!

Ř  Az edző a sportolóival kapcsolatban tudomására jutott egészségügyi és személyes információkat köteles titokban tartani!

Ř  Az edző a sportoló felé történő folyamatos, lehetőség szerint építő jellegű visszajelzésekkel értékelje a sportoló teljesítményét, ugyanakkor adjon lehetőséget a sportoló számára, hogy kérdéseivel, problémáival edzőjét felkeresse!

Ř  Az egészséges életmódra való nevelés, az egészségkárosító tényezők és magatartásokra történő figyelemfelhívás fontos eleme az edzői tevékenységnek!

Ř  Az edzői munka egyik alapeleme, hogy sportolóival betartassa a sportszerű magatartás alapvető szabályait!

Ř  Az Egyesület erkölcsi követelménye, hogy a rekreációs szakemberek rendszeres ön-és továbbképzések keretében sportági és pedagógiai tudásukat folyamatosan fejlesszék!

Ř  Az edző, illetve sportoktató munkája során nélkülözhetetlen a folyamatos konzultáció a többi rekreációs és regenerációs sazkemberrel a sportolók fejlődése érdekében!

Ř  A rekreációs szakemberek az Egyesület felületein hiteles, valós tartalmakat tegyenek közzés és a tartalmakat tartsák naprakészen!

 

Etikai szabályok a weblapokat látogatók számára

 

Ř  Súlyosan etikátlan bármely kommunikációs csatornán (pl.: Facebook, Twitter, Youtube, Videa, Google+, Pinterest..stb), közösségi oldalon Egyesületünk tagjairól, akár más egyesületről, vagy annak tagjáról tett lekicsinylő, becsmérlő vélemény kinyilvánítása, hitelrontó kijelentés! Tartózkodjon az ilyen jellegű, akár mások által közzétett tartalmakkal kapcsolatos rosszindulú vélemény formálástól!

Ř  Alapvető követelmény a rekreációs és regenerációs szakemberek tisztelete, velük szemben kultúrált magatartás tanúsítása!

 

Etikai szabályok sportolóink számára

 

Ř  A sportolás minden sportoló saját örömére, saját elhatározásából történjen!

Ř  Nélkülözhetetlen a játékszabályok, az adott sportág meghatározott szabályainak, és a különböző versenyek szabályainak megismerése és betartása.

Ř  Nem csak a győzelem az, ami örömöt okozhat. Akár a meglévő képesség fejlődése, akár a saját egyéni eredmény javulása.

Ř  Meg kell tanulni csapatjátékosnak lenni.

Ř  Csak a becsületes eszközökkel, a szabályok betartásával szerzett eredmény okozhat igazi örömöt.

Ř  Alapvető követelmény az rekreációs szakemberek tisztelete, utasításuk, kérésük, tanácsuk egyéni képességekhez mérten maximálisan lehetséges betartása, az velük szemben tisztelettudó, fegyelmezett magatartás tanúsítása.

Ř  Elengedhetetlen, hogy a sportoló életvitelével, szorgalmával, igyekezetével és viselkedésével járuljon hozzá Egyesületünk hírnevének megőrzéséhez, öregbítéséhez.

Ř  A sportoló fordítson megfelelő figyelmet tanulmányai folytatására, szem előtt tartva, hogy sporttevékenységét nem végezheti a tanulmányi eredmények rovására.

Ř  A sportolók körében egymás között semmilyen körülmények között nincs helye kirekesztő magatartásnak. Nemre, életkorra, testi adottságokra, képességre való tekintet nélkül minden csapattag egyformának tekintendő. Bármely szempontból hátrányos helyzetű csapattag gúnyolása, megkülönböztetése tilos és súlyosan elítélendő

Ř  A sportoló társával történő konfliktus esetén haladéktalanul forduljon edzőjéhez, aki azonnali szakszerű módon segít rendezni a helyzetet.

Ř  A sportoló ne készítsen és jelenítsen meg magára, sportolói társaira, edzőire és az Egyesületre nézve hátrányos, annak tradícióit lejárató fényképet, híreket és ne publikáljon ilyen vagy hasonló tartalmakat a virtuális csatornákon (pl.: Facebook, Twitter, Youtube, Videa, Google+, Pinterest..stb) Tartózkodjon az ilyen jellegű, akár mások által közzétett tartalmakkal kapcsolatos vélemény formálástól.

 

 

A Rekreációs és Regenerációs Egyesület elkötelezett abban, hogy tagjai és az Egyesület által működtettett online tartalmak használói megismerik, elfogadják, tudomásul veszik és betartják az Etikai Kódexet.

 

Küldetésnyilatkozat

 

Rekreációs és Regenerációs Egyesület fő feladatának tekinti:

Ř  regenerációs-egészségügyi szakemberek: manuálterapeuták, gyógymasszőrök, masszőrök érdekképviselete,

Ř  rekreációs-sportszakemberek: sportoktatók, edzők, túravezetők érdekképviselete,

Ř  a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi es egyéb hatások elleni fellépés,

Ř  egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,

Ř  az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése,

Ř  regeneráció és rekreáció terén fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelésoktatás,

Ř  természetvédelem,

Ř  környezetvédelem.

 

Ennek érdekében az Egyesület biztosítja a teljes fizikai és mentális és technikai felkészülés lehetőségét a rekreációs és regenerációs tevékenyégek művelésére.

 

Jelen Etikai Kódexet a Rekreációs és Regenerációs Egyesület elnöksége fogadta el és 2022.05.01. napjával hatályba lépett.

A Kódexet a hatálybalépést követően elkövetett etikai vétségek esetén kell alkalmazni.