Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Rekreációs és Regenerációs Egyesület 

 

2095 Pilisszántó, Nyúl utca 8.

19316530-1-13

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Budapest, 2022. május 1.

 

Hatályba helyezte a civil szervezet nevében:           Horváth-Nagy Ágnes

                        Elnök

 

 

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 

                                                     I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

 

Az Egyesület neve:                Rekreációs és Regenerációs Egyesület

 

Az Egyesület székhelye:        2095 Pilisszántó, Nyúl utca 8.

 

 

 

                              II.  AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA ÉS TAGSÁGA

 

 

Az Egyesületi tagság formái:

 

-      rendes tagság,

-      pártoló tagság,

-      sportszakmai tagság,

-      tiszteletbeli tagság.

 

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

 

 

Alapító tag:

az első 10, vagy több tag, akik létrehozták az Egyesületet (jogállása alapján az alapító tag is rendes tag).

 

Rendes tag:

lehet minden 18 éven felüli magyar állampolgár, jogai és kötelezettségei az        Egyesület viszonylatában teljesek

 

 

Pártoló tag:

lehet minden adószámos természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, viszont az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag a vagyoni hozzájárulással támogatja az egyesület működését, céljai elérését, de nem rendelkezik a rendes tag teljes jogosítványaival.

 

A pártoló tagok éves tagdíját az elnökség javaslat alapján a közgyűlés hagyja jóvá.

 

A tagsági viszony a megfelelően kitöltött digitális belépési nyilatkozat beküldésével és a tagdíj befizetésével jön létre. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.

 

Sportszakmai tag:

lehet minden természetes személy, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, viszont az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A sportszakmai tag a vagyoni hozzájárulással támogatja az egyesület működését, céljai elérését, de nem rendelkezik a rendes tag teljes jogosítványaival.

 

Tiszteletbeli tag:

aki általában kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az egyesületet és általában szintén nem rendelkezik a rendes tagokat megillető jogosítványokkal, az ilyen tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra.

 

A tiszteletbeli tagok száma nem haladhatja meg a rendes tagok számának tíz százalékát.

 

 

A tagsági jogviszony keletkezése

 

 

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.

 

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon (elektronikus vagy postai úton, ill. személyes kézbesítéssel) kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.

 

A pártolói tag belépési szándékát online felületen keresztül kialakított jelentkezési adatlap kitöltésével, írásban küldheti meg az Elnökséghez (a természetes személy, vagy jogi személy szakmai képesítéséről, illetve jogosítványairól szóló nyilatkozat megtételével egyetemben), továbbá a tagság feltétele, hogy belepés időpontjától függetlenül legalább egy féléves tagsági díjat egy összegben megfizette.

 

A pártoló tag felvételére vonatkozó eljárás megegyezik a rendes tagsági felvételi eljárással.

 

Az elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, elektronikus módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.

 

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet.

 

A tagok jogai

 

Az egyesület rendes tagja jogosult:

-      az egyesület tevékenységében részt venni,

-      az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,

-      a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

-      az egyesület irataiba betekinteni,

-      arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

Az egyesület pártoló tagja jogosult:

-      a tagság kezdő napjától féléves vagy éves időszakra az Egyesület által működtetett, fejlesztett és népszerűsített térképes keresőfelületen a (szabályzóknak megfelelően) regenerációs, illetve rekreációs tevékenységét szerepeltetni, melynek tartalmi és formai kötöttségeit az Internetes oldalon kialakított jelentkezési adatlap határozza meg,

-      a megjeleníthető tartalmat az Egyesület Etikai kódexe szabályozza,

-      a keresőfelületről elnavigálást lehetővé teszi az Egyesület a pártoló tag Facebook fiókjához, vagy a honlapjára,

-      írásban kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

-      részt venni az egyesület rendezvényein.

 

A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik és nem jogosult részt venni az Egyesület Közgyűlésein. A pártoló tag tisztségviselőnek nem választható.

 

Az egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:

-      az egyesület tevékenységében részt venni,

-      az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,

-      az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt venni.

 

A tiszteletbeli tag tisztségviselővé nem választható.

 

A sportszakmai tagja jogosult:

-      az egyesület tevékenységében részt venni,

-      az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,

-      írásban kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

-      részt venni az egyesület rendezvényein.

 

A sportszakmai tag szavazati joggal nem rendelkezik és nem jogosult, viszont részt vehet az Egyesület Közgyűlésein. A sportszakmai tag tisztségviselőnek nem választható. Az Egyesület (online) fórumain kérésre, kizárólag jóváhagyás esetén tehet közzé tartalmat.

 

 

A tag tagsági jogait személyesen vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselőn keresztül, illetve a jogi személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja.

 

Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére és a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységeit.

 

 

Anti diszkrimináció

Az Egyesület kinyilvánítja, hogy nem tehet különbséget tagjai között nemük, koruk és iskolai végzettségük alapján, figyelemmel a jogszabályi előírásokra.

Az említett okok miatt nem tagadható meg senkitől a felvétel tagjaink sorába, illetve az Egyesület szolgáltatásának igénybevétele.

 

A tagok feladatai

 

A tagok segítenek az Egyesületi célok megvalósításában.

 

Részt vesznek az Egyesület munkájában. Támogatják az Egyesületet társadalmi munkával, a szervezésben való segítéssel és egyéb más módon.

 

Az Egyesület által szervezett rendezvények, programok végrehajtására felelősöket nevez ki.

Az adott programmal kapcsolatban valamennyi döntést a programfelelős készíti elő és terjeszti be az elnökség elé határozathozatalra. Az elnökség a programfelelős jelenléte nélkül a rendezvénnyel, programmal kapcsolatos kérdésekben nem hozhat határozatot.

A programfelelős folyamatos beszámolási kötelezettséggel tartozik az általa végzett munkákról az elnökségnek, és a rábízott döntések meghozatalába be kell, hogy vonja az Egyesület elnökét, vagy az elnökségi tagokat, aki(k)nek e folyamatban egyetértési joga van.

 

 

A tagok kötelezettségei

 

Kötelesek az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát és Etikai kódexben foglaltaknak eleget tenni.

 

Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

 

Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

 

Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

A tagsági jogviszony megszűnése

 

A tagsági jogviszony megszűnik:

-      a tag kilépésével,

-      a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

-      a tag kizárásával.

 

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a rendes -, illetve sportszakmai- és pártolói tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

 

 

          III.   AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 

 

A KÖZGYŰLÉS

 

 

A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve.

 

A Közgyűlésen a rendes tagok és meghatalmazott képviselői tanácskozási és szavazati joggal vehetnek részt.

 

Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

A Közgyűlés a Szervezetet érintő minden kérdésben dönthet.

 

 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

-     az alapszabály módosítása;

-      az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

-      a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;

-      az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

-      az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

-      a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

-      az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

-      a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

-      döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül, pl.: ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

-      az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

-      az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

-      az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

-      az egyesület nevét és székhelyét;

-      a közgyűlés helyét és idejét;

-      a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

-      a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

-      a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

-      akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

-      akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

-      aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

-      akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

-      aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

-      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal, ill. tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

 

AZ ELNÖKSÉG

 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a három tagú Elnökség látja el.

 

Az Elnökség tagjai az elnök - gazdasági vezető, a tiszteletbeli elnök, a titkár. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

 

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

 

Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke  - gazdasági vezetője:

Horváth-Nagy Ágnes

 

Az egyesület elnökségi tagjai:

Horváth Péter - titkár

Horváth Péterné - tiszteletbeli elnök

 

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

 

Az elnökség hatáskörébe tartozik:

-      az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

-      a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

-      az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

-      az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

-      a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

-      az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

-      részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

-      a tagság nyilvántartása;

-      az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

-      az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

-      az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

-      a tag felvételéről való döntés,

-      döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

 

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül pl.: ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

 

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

 

Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

-      akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

-      akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

-      aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

-      akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

-      aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

-      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal, ill. tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatása:

-      a megbízás időtartamának lejártával;

-      visszahívással;

-      lemondással;

-      a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

-      a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

-      a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

 

    IV.   AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK

 

 

Tagdíj

 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.

 

Természetes személyek részére a tagdíj, illetve pártoló tagdíj, valamint sportszakmai tagdíj féléves összege 18.000 Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden félév 5. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére a tagdíj, ill. pártolói tagdíj féléves összege 56.000 Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden félév 5. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő rendes tagnak, illetve pártolói tagnak, valamint sportszakmai tagnak a tagsági jogviszonyának keletkezésének napját követően a féléves vagy éves tagsági díj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden félév 5. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára átutalás útján megfizetnie.

 

A tagok a tagdíjnak éves megfizetésé esetén 6.000 Ft kedvezményt kapnak a két féléves díj összegéből.

 

A pártolói- és sportszakmai tagdíj összegét az Elnökség évente határozza meg, ennek hiányában a pártolói tagdíj megegyezik jelen Alapszabályzatban rögzített tagdíj összegével.

 

Az éves tagdíjból az elnökség és az alapító tagok 90% kedvezményt kapnak.

 

Az Egyesület úgy határozott, hogy a bevezeto idoszakra ingyenessé teszi a pártolói tagságot.

 

 

Az Egyesület legfőbb pénzügyi feladatai:

-      Az Egyesület pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése.

-      Gondoskodás az Egyesület fizetőképességének, likviditásának megtartásáról.

-      Az Egyesület pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, folyamatos vezetése.

-      Az Egyesülethez befolyt adományok, felajánlott adó 1%-ok nyilvántartása.

-      Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése.

-      Az Egyesület pénzforgalmának lebonyolítása (belföldre és külföldre).

-      Költségvetési kötelezettségek teljesítése.

-      Az üzleti forgalomhoz és a külföldi utazásokhoz szükséges külföldi fizetőeszközök biztosítása.

-      Kimenő számlákkal, beérkező számlákkal kapcsolatos feladatok intézése. Ezen belül:

§  Kimenő számlák kiállítása, tagok/vevők/bérlők felé postázása/elektronikus kiküldése.

§  Fizetések esedékességének figyelése, intézkedés a behajtásra.

§  Tagi/vevői/bérlői késedelmi kamatok számítása, behajtása.

§  Szállítói késedelmi kamat követelések nyilvántartása, kiegyenlítése.

§  Fizetési viták rendezése.

§  Vevő számlák befolyásának figyelése, kintlévőségek behajtásának kezdeményezése, koordinálása.

 

-      Az Egyesület eszközeinek tárolása.

-      Az Egyesület biztosítási ügyeinek intézése. A biztosítások kezelése, biztosítási díjak fizetése, esetleges kártérítések behajtása.

-      Banki, postai feladatok elvégzése.

-      A készpénz kezelése (forint és valuta).

 

A Közgyűlés gazdálkodási tervének és döntéseinek végrehajtásáról külön szerződés alapján külső szerv gondoskodik. Amennyiben a Közgyűlés az Egyesület vagyonának kezelésével külső szervet nem bíz meg, úgy az Elnökség tagjai kötelesek gondoskodni a gazdálkodási terv és döntések végrehajtásáról. 

 

Vevői és szállítói számlák kezelése

 

Az Egyesület köteles a tagdíjról, az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatás nyújtásról

-      számlát kiállítani a KBOSS.hu Kft. szamlazz.hu rendszerében.

 

A tagi/vevői számlákat az Elnök, az elnökségi tag vagy az erre kijelölt személy készíti el.

 

A szállítói számlák - a készpénzes fizetések kivételével - postán/elektronikusan érkezhetnek az Egyesülethez. A számlák a szállítóktól személyesen is átvehetők.

A számlákat munkafázisonként vagy más rendszerezett módon elkülönítve kell tárolni, majd a hónap végét követően hiánytalanul át kell adni a könyvelést végző Adatfeldolgozó vállalkozásnak.

 

 

             V.  AZ ELEKTRONIKUS FELÜLETEK LÉTREHOZÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE

 

Az Egyesület hivatalos e-mail címei:           

            info@likeyourbody.net,

info@edzokereso.sport.hu,

szamla@likeyourbody.net,

tagsag@likeyourbody.net.

 

Az Egyesület hivatalos honlapjának címe:

            www.likeyourbody.net,

https://edzokereso.sport.hu,

www.holturazzak.hu.

 

Az Egyesület e-mail címének, honlapjának, Facebook oldalának és cégkapujának működtetéséért az Elnök és elnökségi tagok, illetve a könyvelő adatfeldolgozó felelősek.

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.

 

Kelt: Budapest, 2022. május 1.

 

A Szabályzatot az Egyesület Közgyűlésének 2022. május 1. napján tartott ülése elfogadta és megállapította, hogy a jelen szabályzat hatályos.

 

 

____________________________                           ______________________________

az Egyesület elnöke                                                  az Egyesület titkára

 

 

___________________________

jegyzőkönyvvezető