WEBOLDAL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Rekreációs és Regenerációs Egyesület (továbbiakban Egyesület kerül említésre) a természetes személyek, a beszállító cégek és szerződéses partnerek hozzájárulási nyilatkozataiban engedélyezett személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelő és elérhetőségei

Megnevezés:

Rekreációs és Regenerációs Egyesület

Székhely:

2095 Pilisszántó, Nyúl utca 8.

 

 

Vezető tisztségviselő:

Horváth-Nagy Ágnes elnök

Horváth Péter elnökségi tag

Horváth Péterné elnökségi tag

 

 

Cégjegyzékszám:

01-02-0017757

Adószáma:

19316530-1-13

 

 

weboldal

www.likeyourbody.net

https://edzokereso.sport.hu

www.holturazzak.hu

 

 

Telefonszám:

+36 30 928 2458

E-mail:

info@likeyourbody.net

info@edzokereso.sport.hu

info@holturazzak.hu

szamla@likeyourbody.net

jelentkezes@terkepesmasszorkereso.hu

jelentkezes@terkepesedzokereso.hu

tagsag@likeyourbody.net

 

 

Belső adatvédelmi felelős:

Horváth Péter

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,
 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja,
 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,
 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak,
 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,
 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”), gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”),
 2. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),
 3. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”), tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”),
 4. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 5. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Az Egyesület egyes szolgáltatásai során megvalósuló adatkezelésekről az alábbi tájékoztatást adjuk

1.               Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: az Egyesület jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló adatait.

A kezelt személyes adatok köre: a munkaviszony létesítéséhez, a fenntartásához és a munkakör betöltéséhez szükséges minden személyes adat.

A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

A személyes adatok címzettjei: az Egyesület elnökei, munkáltatói jogkör gyakorlója, az Egyesület munkaügyi feladatokat ellátó adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 5 év, kivéve a szolgálati idő és a nyugdíj kiszámításához szükséges dokumentumokat.

2.               Számlázás

Az adatkezelés célja: az Egyesület tagjainak küldött tagdíj számlázása.

Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja).


A kezelt személyes adatok köre: a számla kiállításához megadott számlázási név és cím, adószám.


Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Egyesület az Érintett nevére/cégére nem tudja kiállítani a tagdíj számlát.

3.               Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan Egyesületünk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.

Az adatkezelés célja: kommunikáció a partnereinkkel az együttműködés céljából.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.


A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó személy neve, üzleti pozíciója, telefonszáma, e-mail címe.

 

Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag a partnercégekkel történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk.  

Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulást tagsag@likeyourbody.net e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A partner kérése esetén adatait módosítjuk vagy eltávolítjuk rendszerünkből.

4.               Online, pártoló tagi regisztráció adatkezelése

Az Egyesület az Érintettek részére lehetőséget biztosít pártoló tagság regisztrációra a www.likeyourbody.nethttps://edzokereso.sport.huwww.holturazzak.hu honlapokon. A pártoló tag részére az Egyesület felajánlja szolgáltatásait, a weboldalain létrehozott keresőmotorokon megjelenhetnek az aktuális szolgáltatáslapon (térképes masszőr-, edző és túrakereső). A tag részesül az Egyesület által bérelt Paddle.com Market Ltd. Elfsight elnevezésű szolgáltatásaiból, mely Facebook értékelési marketing elemkekkel bővíti ki a tag profilját.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok felhasználása: pártoló tagok nyilvántartása, és részükre szolgáltatások biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett kezdeményező személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) a honlapokon történő regisztrációval a pártoló tagsági kérelem és nyilatkozat megtételére.

A kezelt személyes adatok köre:

regisztráció személyes adatai: cégnév/név, székhely/lakcím, képviselő neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mailcím), vállalkozásának leírása, tevékenységi körök megjelölése, a megjelölt tevékenységhez kapcsolódó bizonyítvány/oklevél száma és digitális másolata.

Pártoló tag profil adatai: név, kép/fénykép, elérhetőségek (telefon, e-mail), Facebook oldal, saját honlap, kérelme és nyilatkozata a pártoló tagságba történő jelentkezésre.

Az adatkezelés időtartama: a tagságból való kilépésig, felülvizsgálata évente történik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: amennyiben Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudjuk a pártoló tagságra vonatkozó kérelmét elfogadni.

Adattovábbítás: nyilvános profil adatai megjelennek az érintett honlapokon, az Egyesület szolgáltatásaként.

Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulását, illetve a pártoló tagság megszüntetését a tagsag@likeyourbody.net e-mailcímre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni, illetve a tagságot meg tudja szüntetni.

5.               Bankkártya adatok, bankszámlaszám kezelése

Az adatkezelés célja: az Egyesületi tagdíj végösszegének vagy részösszeg lehívása.

Az adatkezelés jogalapja: az Egyesületben vállalt tagdíj teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).


A kezelt személyes adatok köre: kártyán szereplő név, bankkártya száma, lejárat, CVV/CVC-kód, bankszámla tulajdonos neve, bankszámla száma és tulajdonosának a neve.

Az adatkezelés időtartama: a www.szamlazz.hu weboldalon kiállított számlát az OTP Mobil Kft. által biztosított SimplePay online fizetési móddal, illetve a PayPal (Europe) S.à.r.lPayPal online fizetési móddal egyszerűen és gyorsan igénybe tudják venni a tagok. A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A fizetést követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges (álnevesítés). Az adatokat 8 év után töröljük.

6.               Adományokkal kapcsolatos adatkezelése

Az adatkezelés célja: az Egyesület részére felajánlott adományok végösszegének vagy részösszeg lehívása.

Az adatkezelés jogalapja: az Egyesület részére felajánlott adományozás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).


A kezelt személyes adatok köre: PayPay azonosító adatok, illetve utalással történő adományozás esetében kártyán szereplő név, bankkártya száma, lejárat, CVV/CVC-kód, bankszámla tulajdonos neve, bankszámla száma és tulajdonosának a neve, levelezési címe.

Az adatkezelés időtartama: az adományozó a https://www.paypal.com/donate/ weboldalon keresztűl, a PayPal (Europe) S.à.r.lPayPal online adományozási móddal egyszerűen és gyorsan igénybe tudják venni a „PayPal donate” adományküldő szolgáltatást. Az adományozás során az adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. Az adományozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges (álnevesítés). Az adatokat 8 év után töröljük.

Az Egyesület az irányadó jogszabályok alapján megbízza a PayPal (Europe) S.à.r.l. elnevezésű külföldi céget, hogy a „PayPal donate” online adományküldő mód, adománygyűjtő szolgáltatása útján az Egyesület céljainak megvalósítására adományt gyűjtsön. 

Az adományozók postázási cím adatai a PayPal (Europe) S.à.r.l. részéről az Egyesület részére nem kerülnek átadásra.

7.               Bérbeadással kapcsolatok adatkezelés

Az Egyesület tagjai részére eszközbérlést biztosít.

 

Az adatkezelés célja: a bérbeadott eszköznyilvántartásának vezetése.

 

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

Kezelt adatok köre: tag neve, bérbeadott eszköz, bérlés időszaka és összege.

Adattovábbítás: Könyvelő adatfeldolgozó felé kerül továbbításra a bérbeadásról készült számla.

 

Az adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatokkal kapcsolatban 8 év.

8.               Hírlevél küldés

Az Egyesület az Érintett kérelmére elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak az Egyesület honlapján vagy személyesen kifejezetten (írásban) hozzájárultak a hírlevél küldéséhez. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az adatvédelmi szabályzatot. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. Az Egyesület minden hírlevél alján biztosítja a leiratkozási lehetőséget az info@likeyourbody.net, az info@edzokereso.sport.hu, a szamla@likeyourbody.net és a tagsag@likeyourbody.net e-mailcímeken.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Kezelt adatok köre: azonosító, e-mail cím, dátum, a fel- és leíratkozással, az üzenet küldéssel, kézbesítéssel, megnyitással kapcsolatos analitikai adatokat (az üzenet dátuma, időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Adatok kezelésének időtartama: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az Érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal, illetve az utolsó hírlevél megnyitásától, adatfrissítéstől számított 24 hó.  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az Adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.

9.               Közösségi portálok (Google Analitics, Facebook, Instagram, Pinterest)

Az Egyesület elérhető a Facebook, az Instagram és a Pinterest  közösségi portál fénykép és videómegosztó felületeken.

Az adatkezelés célja: új információk, hírek, aktualitások az Egyesületről, az igénybe vehető szolgáltatásról, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

A hozzájárulás leiratkozással bármikor visszavonható. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, mivel oldalunk nyilvános.

A kezelt személyes adatok köre: Az Egyesület a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, és nem kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart.

Az Egyesület a Facebook, az Instagram és a Pinterest oldalakon képeket/véleményeket is közzétesz a pártoló tagjairól, az Egyesület által igénybe vehető szolgáltatásról, pl.: térképes edzőkereső, masszőrkereső, illetve térképes túrakereső szolgáltatások, egészséges életmódra történő figyelemfelhívásokat stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, az Egyesület mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook, az Instagram és a Pinterest tőlünk független adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a honlapjaikon (https://www.facebook.com/privacy/explanation, https://help.instagram.com/519522125107875, https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból kaphat.

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

 

A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:

https://policies.google.com/

 

A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: https://www.google.com/settings/ads/preferences/


Google Analytics „Az adatok védelme” tájékoztatója itt olvasható:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

10.            Cookiek (sütik) kezelése

Az Egyesület honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.

Állandó vagy ideiglenes sütik

Weboldal „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépeden, amíg el nem hagyod a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközön, ameddig azokat manuálisan nem törlik.

Munkamenet (session) sütik

Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel azonosítani lehetne a felhasználót.

Teljesítményt biztosító sütik (analitika)

A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. E sütik nem képesek személy szerint beazonosítani az oldalra látogatót, például nem rögzít a nevet és email címet, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

Célzó vagy reklám sütik

Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák, tartalmak érdeklik a honlapra érkező látogatót. E sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága is és segítenek, hogy a későbbiekben releváns hirdetések jelenjenek meg. A célzó és reklám sütik nem tudják beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.

Használatot elősegítő, ún. funkcionális sütik

Segítségükkel megjegyezhetjük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit (pl.: űrlapokon megadott adatokat stb.). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a tevékenységedet, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyek megadásra kerültek a weboldalon, mint név, e-mail cím.

Harmadik féltől származó sütik

Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe a weboldalon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.

Böngésző beállítása

Böngészőben lehetőség van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, de ez később módosítható.

Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:

·     Google Chrome  (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu)

·     Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se)

·     Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/search?query=cookiek)

Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldal problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.


Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

11.            Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók igénybevétele

Adataik kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói és megbízási/vállalkozási szerződést kötöttünk.

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

 

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.

 

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.

 

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

 

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

 

Az Egyesület e-mail szerver üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója:

Cégnév:

Netmask Interactive Kft.

Elérhetőség:

https://www.netmask.hu/

 

Az Egyesület által használt eszközök megfelelő tűzfal és vírusírtó védelemmel vannak ellátva.

 

Az Egyesület online bankja:

Cégnév:

K&H Bank Zrt.

web:

https://www.kh.hu/  

 

Az Egyesület online bankkártyás fizetés szolgáltatója:

Cégnév:

OTP Mobil Kft.

web:

https://simplepay.hu

Cégnév:

PayPal (Europe) S.à.r.l.

web:

https://www.paypal.com/

 

 

Az Egyesület PR és marketing szolgáltatója:

Cégnév:

Paddle.com Market Ltd.

Elérhetőség:

http://www.elfsight.com /

 

 

Az Egyesület, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az Érdekelt előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Egyesületnél adatkezelést végző alkalmazottak, valamint az Egyesület megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

 

Az Egyesület munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba (szigorú jogosultsági szabályoknak megfelelően), továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

 

Az Egyesület számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyein az üzlethelységeiben és az adatfeldolgozóinál találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

-        az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

-        hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

-        változatlansága igazolható (adatintegritás),

-        a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Egyesület és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott.

Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Egyesület megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Egyesületet felelősség nem terheli.

Adatvédelmi incidens

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az Egyesület biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

 

Vállalkozásunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

Az érintettek jogai

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, adatai hordozhatóságának joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, a visszavonáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, a jogorvoslathoz való jog, bírósághoz, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Jogorvoslat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

                                    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

                                   Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

-              A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

-              2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

-              2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

-              2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

-              2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);

-              2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

-              2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a);

-              16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;

-              az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

-              A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

 

Hatályos: 2022. november 21. napjától